ანგარიშები/კვლევები/ სახელმძღვანელოები/გზამკვლევები
სახელმწიფო ბიბლიოთეკა
________________
სექსუალურ შევიწროებაზე რეაგირების შიდა მექანიზმი საჯარო სექტორში
________________
ოჯახში ძალადობისგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
________________
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის საქმიანობის 6-თვიანი ანგარიში
________________
ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების 2018-2020 წლების საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმის ანგარიში (2018-2020)
________________
ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიში (2018-2020)
________________
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიში (2019)
სახალხო დამცველის ბიბლიოთეკა
________________
ქალები და მობილობა - ქალთა ყოველდღიური გადაადგილების ასპექტები
________________
საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 29 ივნისის N 6679-რს დადგენილებაში ასახული დავალებების შესრულების მდგომარეობის შესახებ
________________
ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესახებ, საქართველოს 2018-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიში
________________________________

სახალხო დამცველის ანგარიში თანასწორობის დაცვისას სამართალდამცავთა ვალდებულებების შესახებ
________________
სპეციალური ანგარიში მუნიციპალური სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების თანასწორობის პრინციპთან შესაბამისობის შესახებ
________________
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2020 წელი
________________
თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის მე-7 სპეციალური ანგარიში
________________
სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „2019-2020 წლებში ე.წ. გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის გავლენა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებრივ მდგომარეობაზე"
________________
ფემიციდის მონიტორინგის ანგარიში 2019
________________
პრაქტიკული სახელმძღვანელო სექსუალური შევიწროების შესახებ
________________
ქალთა მიმართ სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე მართლმსაჯულების განხორციელება საქართველოში
________________
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გენდერული პოლიტიკის შეფასება - სპეციალური აქცენტით ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე
________________
სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებისთვის
________________
ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციისათვის
ფონდი "სოხუმის" პუბლიკაციები
2020 წლის ბიბლიოთეკა
2/12/2020
COVID-19 კრიზისის გავლენის გენდერული განზომილება და პანდემიაზე რეაგირების ეფექტიანობა

13/11/2020
ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მუნიციპალური პროგრამები და გენდერული ბიუჯეტი

04/11/2020
სკოლები გენდერული თანასწორობის, გენდერული სტერეოტიპების და ოჯახში ძალადობის გამოწვევების პირისპირ

02/06/2020
COVID 19-ის გავლენა ოჯახში ძალადობაზე, მსხვერპლი ქალების მდგომარეობასა და სერვისებისადმი ხელმისაწვდომობაზე

18/05/2020
COVID-19 პანდემიის გენდერული განზომილება და მისი გავლენა ადამიანურ უსაფრთხოებაზე

14/04/2020
მსხვერპლისთვის არსებული სერვისების მონიტორინგი


08/04/2020

საინფორმაციო ფურცელი - ძალადობის მსხვერპლთა დასახმარებლად

03/01/2020
ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით თვითმმართველობების როლი და პრაქტიკა
2019 წლის ბიბლიოთეკა
12/07/2019
სამართალდამცავი ორგანოების როლი და არსებული პრაქტიკა - ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების პრაქტიკაში დანერგვის მონიტორინგი

24/04/2019
სა­მე­დი­ცი­ნო ­და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის ­­წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის ­რო­ლი ­და ­ჩარ­თუ­ლო­ბა ­ქალ­თა ­მი­მართ­ და ოჯახ­ში­ ძა­ლა­დო­ბის­ გა­მოვ­ლე­ნის,­ მას­ზე ­რე­ა­გი­რე­ბის ­და ­­რე­ფე­რი­რე­ბის ­პრო­ცეს­ში

10/12/2018
სამედიცინო პერსონალის გაძლიერება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის დაცვისათვის

26/06/2018
გენდერული მეინსტრიმინგის დანერგვა მუნიციპალიტეტებში - სტრატეგიული გზამკვლევი ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების პუბლიკაციები
2021 წლის ბიბლიოთეკა
2021
ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC)
მარტოდ მცხოვრები ხანდაზმულების სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი პრობლემები

2021
„პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR)"
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გამოხატვის თავისუფლება მედია გაშუქება

04/08/2021
"კოალიცია თანასწორობისთვის"
ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე ადამიანების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები

04/08/2021
"კოალიცია თანასწორობისთვის"
ევროსაბჭოს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფისათვის (GREVIO)

04/08/2021
ორგანიზაცია - „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის“
თვისებრივი კვლევა: „ქალთა მიმართ სექსუალური შევიწროვება და ძალადობა სპორტში“

01/06/2021
"პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის"
ბავშვისუფლებაა (საოჯახო დავების დროს) იცხოვროს მშვიდად

31/05/2021
გოგა ხატიაშვილი
სახელმძღვანელო ქალთა და ბავშვთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე
კანონის განმარტებები და პრაქტიკული საკითხები (2021 წლის 31 მაისის მდგომარეობით)

29/03/2021
კავშირი "საფარი"
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთათვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სერვისების მიწოდებისას არსებული გამოწვევები კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს

17/02/2021
"პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის"
გენდერული სტატისტიკის შეგროვება, დამუშავება და გავრცელება გენდერული ძალადობის პრევენციისა და დაძლევისათვის საქართველოში
2020 წლის ბიბლიოთეკა
2020
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრი (GCRT)

არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია

2020
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

მსხვერპლისთვის ახსნა-განმარტების ჩამორთმევა (დამხმარე სახელმძღვანელო ადვოკატებისთვის)

2020
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

იძულებითი ქორწინება - კანონმდებლობა და პრაქტიკა

2020
კავშირი "საფარი"

წიგნი „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების კომენტარები"

2020
კავშირი "საფარი"

სექსისტური სიძულვილის ენის ქართული ინდიკატორები

15/05/2020
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)
პოლიტიკის დოკუმენტი დისკრიმინაციული მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე სისხლისსამართლებრივი დევნის პროცესში პროკურატურის წინაშე არსებული გამოწვევების შესახებ
2019 წლის ბიბლიოთეკა
2018 წლის ბიბლიოთეკა
2017 წლის ბიბლიოთეკა
2016 წლის ბიბლიოთეკა
2016
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

ფემიციდის საქმეების განაჩენი

2016
ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი (ძდექ)

პუბლიკაცია "არა ძალადობას"
2014 წლის ბიბლიოთეკა
2014
ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი (ძდექ)

ფემიციდის საქმეების განაჩენი
2012 წლის ბიბლიოთეკა
2012
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრი (GCRT)

ოჯახში ძალადობა - ბროშურა მასწავლებლებისათვის
2011 წლის ბიბლიოთეკა
2011
ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი (ძდექ)

სახელმძღვანელო პოლიციის მუშაკთა ტრენერებისათვის
საერთაშორისო ორგანიზაციების პუბლიკაციები
2021 წლის ბიბლიოთეკა
2021
womensgaze

ემოციური შრომა და მისი შედეგები
ანაზღაურებადი ზრუნვის სექტორში დასაქმებული ქალების მაგალითზე


2021
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი
მარტოხელა დედობის საფასური

2021
UN Women საქართველო

სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე საქართველოს საჯარო სამსახურში

2021
UN Women საქართველო
საქართველო გენდერული თანასწორობისთვის

10/05/2021
GREVIO - Council of Europe
Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports

29/04/2021
UN Women საქართველო

გენდერისა და შეზღუდული შესაძლებლობების შესახებ მონაცემები საქართველოში: რეკომენდებული ინდიკატორები და ქმედებები

26/04/2021
UN Women საქართველო

ქალები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ქალები გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

9/03/2021
UN Women საქართველო

საქართველოში COVID-19-ით გამოწვეული სიტუაციის სწრაფი გენდერული შეფასება - მეორე ტალღა

23/02/2021
UN Women საქართველო

ქალთა გაძლიერების პრინციპები საქართველოში
2020 წლის ბიბლიოთეკა
12/2020
UNICEF
Breastfeeding Support in the Workplace

12/2020
ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული ცენტრის (EHRAC
)
სახელმძღვანელო ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე სამართალწარმოების შესახებ ოჯახში ძალადობა და სექსუალური ძალადობა

2020
UNFPA

"კაცები, ქალები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში: საზოგადოების აღქმა და დამოკიდებულება"

12/2020
European Women's Lobby

Towards a Europe free from male violence against women and girls

25/12/2020
UN Women საქართველო

სოციალური დაცვის სისტემის შეფასება საქართველოში

24/12/2020 წელი
UN Women საქართველო

ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება

23/12/2020 წელი
UN Women საქართველო

ინსტიტუციური მექანიზმები ქალთა გაძლიერებისთვის საქართველოში

22/12/2020
UN Women საქართველო

ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში

18/12/2020 წელი
UN Women საქართველო

COVID-19-ის გავლენის შეფასება ოჯახში დასაქმებულ ქალებზე საქართველოში

17/12/2020
UN Women საქართველო

COVID-19-ის გავლენის შეფასება სამედიცინო სფეროში მომუშავე ქალებზე საქართველოში

15/12/2020
UN Women საქართველო

ქალები საქართველოდან ტექნოლოგიებში

07/12/2020
Equality Now

ახალგაზრდა ქალების ამბები ბავშვობის ასაკში და იძულებითი ქორწინების შესახებ (ქართული)
Survivors of child marriage share their stories (English)

14/08/2020
UN Women საქართველო

საქართველოში COVID-19-ით გამოწვეული სიტუაციის სწრაფი გენდერული შეფასება

6/07/2020
UN Women საქართველო

სტანდარტები, ბარიერები და ხარვეზების აღმოფხვრა: სამშვიდობო პროცესებში ქალთა ეფექტიანი მონაწილეობისა და წვლილის გაზრდა საქართველოში

29/05/2020 წელი
UN Women საქართველო

ქვეყნის გენდერული თანასწორობის პროფილი

12/05/2020
WAVE

Covid-19 and violence against women and girls
კანონმდებლობა
ეროვნული კანონმდებლობა
________________
საქართველოს კონსტიტუცია
________________
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
________________
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
________________
საქართველოს სამოქლაქო კოდექსი
________________
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
________________
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
________________
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
________________
საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“
________________
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი
________________
საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ"

საერთაშორისო კანონმდებლობა
________________
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია
________________
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია
________________
გაეროს კონვენცია „ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ" რატიფიცირებული საქართველლოს პარლამენტის მიერ 1994 წლის 22 სექტემბერს #561 დადგენილებით
________________
ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენცია „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ" (ე.წ. სტამბოლის კონვენცია)
________________
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია
________________
გაეროს კონვენცია ბავშვთა უფლებების შესახებ
________________
ევროპის საბჭოს კონვენცია სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის შესახებ.
________________
გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია


________________
საქართველოს კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ"
________________
საქართველოს კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ"
________________
საქართველოს კანონი „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ"
________________
საქართველოს კანონი „ბავშვთა უფლებათა კოდექსი"
________________
საქართველოს მთავრობის დადგენილება „გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ"
________________
საქართველოს კანონი „სოციალური დახმარების შესახებ“
________________
საქართველოს კანონი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ“
________________
საქართველოს კანონი „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“
________________
საქართველოს კანონი „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“
________________
საქართველოს კანონი „სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ“
________________
საქართველოს კანონი „პოლიციის შესახებ“

სტატისტიკა
ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა 2021

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (შემაკავებელი ორდერების მიხედვით) (აპრილი)

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (შემაკავებელი ორდერების მიხედვით) (მარტი)

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (შემაკავებელი ორდერების მიხედვით) (თებერვალი)

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (შემაკავებელი ორდერების მიხედვით) (იანვარი)

(საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო)
ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის ბენეფიციართა სტატისტიკა

(სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო)
ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრების ბენეფიციართა სტატისტიკა

(სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო)
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრის ბენეფიციართა სტატისტიკა

(სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო)
ძალადობის მსხვერპლთა საკონსულტაციო ცხელი ხაზის სტატისტიკა

(სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო)
ბავშვთა სახლების ბენეფიციართა სტატისტიკა

(სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო)
Made on
Tilda